Nyheter

Her finner du relevant nytt fra bransjen

Dessverre er det en økende oppfatning om at massivtre er for dyrt blant entreprenører og enkelte rådgivere. Dette kan skyldes inoptimal konstruksjon, manglende tverrfaglig prosjektering og feil standarder for massivtrebygg. Blant annet er brannstrategier i massivtre bygg basert på tradisjonelle standarder og manglende tilpasset forskning og dokumentasjon. Det velges mer og mer material hybrider i bygg, noe som i totalen ikke er rimeligere enn et rent massivtrebygg. Innkjøp skal kombles sammen med rigg/drift/tid og avvikshåndtering. Fukt er en utfordring i massivtrebygg og en hybrid vil kunne gi økt fuktbelastning og forlengelse av byggetid pga uttørking. Massivtrebygg må prosjekteres og bygges ut fra materialets egenskaper.

Silvinova er med i et av 4 team som er valgt ut til å være med i en designkonkurranse om nye Harstad vgs. Et bærekrafts prosjekt på ca 20 000 m2. De førende i teamet er DARK arkitekter og AFRY. Leveransedato 7.07.23

Kjente entrepriseformer som «Beskreven Total Entreprise», «Generalentreprise» og «Samspillsentreprise» for massivtreprosjekter øker risikoen for høyere pris, for lang byggetid og lavere kvalitet. Disse entrepriseformene tar ikke ut effekten i et kompetent leverandørmarked og det industrielle potensialet ved å bygge i massivtre. Flere prosjekter viser dette, og flere byggherrer, både offentlige og private vurderer alternativer.

Byggherrestyrt anskaffelse gir bedre måloppnåelse og merverdi for byggherre. Erfaringer fra flere treprosjekter i Elverum Kommune viser dette. Hanstad skole med en heltre massivtre paviljong har fått masse nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for rask byggetid, lav entreprisekostnad og godt inneklima. Ydalir skole får stadig norsk og internasjonal oppmerksomhet for sin bærekraftprofil og sin anskaffelsesmetodikk. Sluttkostnad og byggetid ble bedre enn tilsvarende bygg, ref Norsk Prisbok. Idrettshall i Søndre Elverum ble anskaffet med forenklet leverandørdialog, forhandlinger og målstyring. Denne hallen er bygd uten tilleggsisolasjon og er definert som et heltrebygg. En av brukerne, Elverum Håndball, fullroser hallen for meget god kvalitet på luft, støy og rammene for håndball.

Nordås rehabilitering for Helse Bergen er det første sykehuset som prosjekterer i massivtre for sengeposter, nettopp for å utnytte massiivtre for pasienter, som skal rehabiliteres etter sykdom. Treoverflaten reduserer hjertefrekvens, bedrer psykosomatisk status og gir høyere luftfuktighet enne andre materialer. Denne erfaringen bør tas videre i andre større sykehusprosjekter, hvor operasjon og behandlings deler kan bygges i betong, men sengepostene bygges i massivtre. Dette er nå under planlegging i Sverige.

Åsnes Kommune og Trysil Kommune. Tidlig fase avklaringer ihht bestilling (prosjektdirektiv) med hensyn på hvilke premisser som må oppfylles for å kunne levere på budsjettpris og årlig driftskostnad, tid og kvalitet. Kvalitet kan omfatte miljø, tilpasningsdyktighet og inneklima.